Güvenlik Bilgi Formu

Kararlılık ve Tepkime

Tepkime: Normal kullanımda diğer maddelerle reaksiyona girme riski yoktur.
Kimyasal Kararlılık: Ürün normal kullanım ve depolama koşullarında kararlıdır.
Tehlikeli Reaksiyon: Normal kullanım ve depolama şartlarında tehlikeli reaksiyonları beklenmez.
Kaçınılması Gereken Koşullar: Özel bir durum yoktur.
Uyumsuz Malzemeler: Bilgi mevcut değil.

Toksikoloji Bilgi
Akut Toksisite: Bu tehlike sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Cilt Aşınması/Tahrişi: Tahriş edici değil.
Ciddi Göz Hasarı/Tahriş: Tahriş edici değil.
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması: Solunum toksisitesi yoktur.
Eşey hücre mutajenitesi: Bu tehlike sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Kanserojenite: Bu tehlike sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Üreme Toksisitesi: Bu tehlike sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
STOT Maruziyeti: Bu tehlike sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Aspirasyon Tehlikesi: Bu tehlike sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

İlk Yardım Önlemleri, Önemli Belirtiler ve Özel Tedavi
Ürünü kullanma yetkisine sahip personele hiçbir zarar olayı bildirilmemiştir.
Soluma: Bu ürün solunum yoluyla zehirlenemeye neden olmaz.
Yutma: Tıbbi tavsiye gerektirmez.
Cilt: Cilt ile temasında zararı yoktur.
Gözler: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Gözler için tahriş edici değildir.
Ürüne atfedilebilecek sağlığa zarar verme olayı bildirilmemiştir.
Özel bir prosedür gerektirmez.

Yangın Söndürme ve Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri
Bu ürün alev alıcı değildir.
Bu ürün yanıcı değildir.
Özel bir yangınla mücadele prosedürü gerektirmez.
Kişisel önlem, koruyucu ekipman veya donanım ve acil durum prosedürü gerektirmez.
Özel bir muhafaza ve temizlik gerektirmez.

Maruz Kalma Kontrolleri ve Kişisel Korunma
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı, Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
31 Aralık 2009 tarihli, Resmî Gazete Sayısı: 27449, 4. Mükerrer. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği
12 Ağustos 2013 tarihli, 28733 sayılı, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayılı, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
2 Nisan 2015 tarihli, 29314 sayılı, Atık Yönetimi Yönetmeliği 


AB Direktifi 2017/2398, 2017/164, 2009/161 / AB, 2006/15 / EC, 2004/37 / EC, 2000/39 / EC, 91/322 / EEC
 

Eşik Sınır Değeri: 8 saat (zaman ağırlıklı ortalama) süresince 0,1 mg/m3
Maruz kalma kontrolleri için özel bir prosedür gerektirmez.
El ve cilt koruması için özel bir önlem alınması gerekmez.
Normal kullanım koşullarında göz koruması gerekli değildir.
Kimyasallarla çalışırken, konvansiyonel güvenlik önlemlerine uyunuz.
Kimyasal risk değerlendirmesinde aksi belirtilmedikçe solunum koruması gerekli değildir.
Bu ürünü çevreye boşaltmaktan kaçının.

Elleçleme ve Depolama
Elleçleme için özel önlem alınması gerekmez.
Sıkıca kapalı olarak orijinal ambalajında ve iyi havalandırılan bir yerde saklayınız.
Yüksek sıcaklıktan kaçının.
Doğrudan güneş ışığından koruyunuz.
Oda sıcaklığında saklayınız.
24 aya kadar saklanır.

Bertaraf Etme Bilgileri
Ürün ilgili mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir.
Ürünün evsel atıklarla birlikte atılmasına izin vermeyiniz.
Kontamine ambalajlar, ulusal atık yönetimi düzenlemelerine uygun olarak geri kazanılmalı veya bertaraf edilmelidir.

Taşıma ve Taşımacılık Bilgileri
Ürün, Tehlikeli Malların Uluslararası Karayoluyla (ADR) ve Demiryoluyla (RID), Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar Kanunu'nun (IMDG) ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) düzenlemelerinin mevcut hükümleri uyarınca tehlikeli madde kapsamında değildir.

Kullanıcılar için Önemli Not ve Çekince:
Bu web sitesinde yer alan bilgiler üretici bilgilerine dayanmaktadır ve rehber olması için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, ürünün her bir özel kullanımına göre sağlanan bilgilerin doğruluğunu, uygunluğunu ve eksiksizliğini doğrulamalıdır.
Bu web sitesindeki bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve eksiksizliği yönünde hiçbir teminat garantisi veya beyanı olarak kabul edilemez. Bu ürünün kullanımı doğrudan kontrolümüze tabi değildir, bu nedenle kullanıcılar kendi sorumlulukları altında yürürlükteki sağlık ve güvenlik yasalarına ve düzenlemelerine uymalıdır. Her kullanıcı, kullanımlardan kendisi sorumludur.
Atanan personele kimyasal ürünlerin nasıl kullanılacağı konusunda yeterli eğitim veriniz.